[ACS Nano, Accepted] Quasi-Two Dimensional Metal Oxide Semiconductors Based Ultra-Sensitive Potentio

Huajun Chen, You Seung Rim(Co-corresponding), Isaac Caleb Wang, Chao Li, Bowen Zhu, Mo Sun, Mark S. Goorsky, Ximin He, Yang Yang, "Quasi-Two Dimensional Metal Oxide Semiconductors Based Ultra-Sensitive Potentiometric Biosensors", ACS Nano, accepted (IF 13.334)

#Groupnews